Lệ phí công chứng

Lệ phí công chứng

(Trích thộng tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP, ngày 19/01/2012
Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)

Lệ phí đăng ký kinh doanh

Lệ phí đăng ký kinh doanh

Bộ Tài chính vừa ban hành mức phí đăng ký doanh nghiệp mới
Theo Thông tư 176/2012/TT-BTC điều chỉnh mức phí chứng nhận đăng ký kinh doanh cụ thể: