Thông tư liên tịch số :08/2012/TTLT-BTC-BTP, ngày 19/01/2012

(Trích thộng tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP, ngày 19/01/2012
Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)

1. Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch:

a) Mức thu phí đối với các việc công chứng các hợp đồng, giao dịch sau đây được tính như sau:

 1. Dưới 50 triệu đồng                                      : 50 nghìn

 2. Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng          : 100 nghìn

 3. Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng       : 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

 4. Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng          : 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

 5. Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng            : 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

 6. Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng           : 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

 7. Trên 10 tỷ đồng                                       : 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng/trường hợp)

 b) Mức thu phí đối với các việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản (tính trên tổng số tiền thuê) được tính như sau:

 1. Dưới 50 triệu đồng                                         :40 nghìn

 2. Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng            :80 nghìn

 3. Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng         :0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

 4. Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng              :800 nghìn đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

 5. Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng              :02 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

 6. Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng              :03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

 7. Từ trên 10 tỷ đồng                                     :05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 8 triệu đồng/trường hợp)

 2. Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định như sau:

 1. Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp    :40 nghìn

 2. Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản                                  :100 nghìn

 3. Công chứng hợp đồng bảo lãnh                                                                :100 nghìn

 4. Công chứng hợp đồng ủy quyền                                                                :40 nghìn

 5. Công chứng giấy ủy quyền                                                                          :20 nghìn

 6. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (trừ việc sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức thu theo quy định tại khoản 2)  :40 nghìn

 7. Công chứng việc huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch                                          :20 nghìn

 8. Công chứng di chúc                                                                                     :40 nghìn

 9. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản                                                  :20 nghìn

 10. Các công việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác                             :40 nghìn

3. Mức thu phí nhận lưu giữ di chúc: 100 nghìn đồng/trường hợp.

4. Mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng: 5 nghìn đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 3 nghìn đồng nhưng tối đa không quá 100 nghìn đồng/bản.”

Tin tức khác