CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

A./ Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH 1TV trong các trường hợp sau đây:

- Các thành viên chuyển nhượng vốn cho một thành viên còn lại