CHUYỂN DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH

CHUYỂN DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH

1./ Chuyển DNTN thành : công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trong các trường hợp sau đây:

a) Chuyển DNTN thành công ty TNHH một thành viên :

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

A./ Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH 1TV trong các trường hợp sau đây:

- Các thành viên chuyển nhượng vốn cho một thành viên còn lại

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

I./ Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong các trường hợp sau :

- Chuyển nhượng một phần vốn góp (vốn điều lệ) cho thành viên mới