LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2005, luật doanh nghiệp 2014, luật đầu tư và các văn bản pháp luật liện quan đến sản xuất kinh doanh. Thì tất cả các doanh nghiệp hoạt động phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý thuế, cho phòng kinh tế. Khi kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch