DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Theo quy định của luật kế toán 03/2003/QH11 ngày 07 tháng 06 năm 2003 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định như sau : Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam  phải thực hiện mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán.