1. Mẫu thành lập doanh nghiệp tư nhân :

- Đơn đăng ký doanh nghiệp tư nhân - tải vể

2. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh :

- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do chủ doanh nghiệp ký) (mẫu quy định)

3. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính :

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do chủ doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong đó nêu rõ địa chỉ nơi nhận thông báo thuế (mẫu quy định);

4. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp :

- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp(do chủ doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);

5. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư :

- Thông báo tăng, giảm vốn đầu tư (do chủ doanh nghiệp ký) (mẫu quy định)

6. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp :

- Trường hợp bán DNTN : Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người bán, người mua) (mẫu quy định)

- Trường hợp tặng cho DNTN : Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người tặng cho; người được tặng cho) (mẫu quy định);

-Trường hợp chủ DNTN chết, mất tích : Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người người thừa kế) (mẫu quy định)