CHUYỂN DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH

CHUYỂN DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH

1./ Chuyển DNTN thành : công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trong các trường hợp sau đây:

a) Chuyển DNTN thành công ty TNHH một thành viên :