32 kế sách kinh doanh

    1. Be bờ tát cá
    2. Bí mật nỏ thần
    3. Biến khách thành chủ
    4. Biến không thành có
    5. Bỏ mận giữ đào
    6. Chỉ dâu trách hòe
    7. Điệu hổ li sơn
    8. Đổi áo ăn tiệc
    9. Đổi gạch lấy ngọc
    10. Động cỏ đánh rắn
    11. Giả ngây giả ngô
    12. Giấu trời qua biển
    13. Giương đông kích tây
    14. Hoa nở trên cây
    15. Kê cân kế
    16. Không thành kế
    17. Lấy nhàn thắng mệt
    18. Một tên hai đích
    19. Muốn bắt nên thả
    20. Mượn đá vá trời
    21. Mượn gió bẻ măng
    22. Mượn xác hoàn hồn
    23. Ngầm vượt tiểu lộ
    24. Rút củi đáy nồi
    25. Thắng giặc phải bắt tướng
    26. Thay xà đổi cột
    27. Thuận tay dắt bò
    28. Thuật cái nêm
    29. Ươm trồng cảm xúc
    30. Ve sầu thoát xác
    31. Vịt phải biết bơi
    32. Xa thương gần trường

Nguồn trang web làm giàu không khó