Tiếng Việt English

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Trong ngày: 23
  • Hôm qua: 32
  • Tổng truy cập: 106280

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

CHUYỂN ĐỔ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

  1. Chuyển đổi từ Công ty TNHH Một Thành Viên
  2. Chuyển đổi từ Công ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên
  3. Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần
  4. Chuyển đổi từ Doanh nghiệp Tư nhân

GỌI : 0913 100 223 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
HOẶC XEM CHI TIẾT

1.1 Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên - Trường hợp Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác.
 Hồ sơ Gồm có :
 Đơn đề nghị chuyển đổi. phụ lục I-3
 Điều lệ công ty
 Danh sách thành viên
 CMND của các thành viên sao y không quá 3 tháng và còn hiệu lực cấp CMND không quá 15 năm.
 Hợp đồng chuyển nhượng, cho tăng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác
 Nộp lại bản gốc giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 Mẫu hồ sơ chuyển đổi tham khảo tại danh sách biểu mẫu

1.2 Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên - Trường hợp Công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác.
 Hồ sơ Gồm có :
 Đơn đề nghị chuyển đổi. phụ lục I-3
 Điều lệ công ty
 Danh sách thành viên
 CMND của các thành viên sao y không quá 3 tháng và còn hiệu lực cấp CMND không quá 15 năm.
 Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp
 Nộp lại bản gốc giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 Mẫu hồ sơ chuyển đổi tham khảo tại danh sách biểu mẫu

1.3 Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần.
 Hồ sơ Gồm có :
 Đơn đề nghị chuyển đổi. phụ lục I-4
 Điều lệ công ty
 Danh sách cổ đông sáng lập/ cổ đông phổ thông II-2
 CMND của các cổ đông sao y không quá 3 tháng và còn hiệu lực cấp CMND không quá 15 năm.
 Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi công ty
 Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư
 Nộp lại bản gốc giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 Mẫu hồ sơ chuyển đổi tham khảo tại danh sách biểu mẫu

2.1 Chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên.
 Hồ sơ Gồm có :
 Đơn đề nghị chuyển đổi. phụ lục I-2
 Điều lệ công ty
 CMND của chủ sở hữu sao y không quá 3 tháng và còn hiệu lực cấp CMND không quá 15 năm.
 Quyết định của HĐTV về việc chuyển đổi công ty
 Biên bản họp HĐTV về việc chuển đổi công ty
 Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư
 Nộp lại bản gốc giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 Mẫu hồ sơ chuyển đổi tham khảo tại danh sách biểu mẫu

2.2 Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên công ty cổ phần.
 Hồ sơ Gồm có :
 Đơn đề nghị chuyển đổi. phụ lục I-4
 Điều lệ công ty
 Danh sách cổ đông sáng lập/ cổ đông phổ thông II-2
 CMND của các cổ đông sao y không quá 3 tháng và còn hiệu lực cấp CMND không quá 15 năm.
 Quyết định của HĐTV về việc chuyển đổi công ty
 Biên bản họp HĐTV về việc chuển đổi công ty
 Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư
 Nộp lại bản gốc giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 Mẫu hồ sơ chuyển đổi tham khảo tại danh sách biểu mẫu

3.Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.
 Hồ sơ Gồm có :
 Đơn đề nghị chuyển đổi. phụ lục I-2
 Điều lệ công ty
 CMND của chủ sở hữu sao y không quá 3 tháng và còn hiệu lực cấp CMND không quá 15 năm.
 Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty
 Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc chuển đổi công ty
 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư
 Nộp lại bản gốc giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 Mẫu hồ sơ chuyển đổi tham khảo tại danh sách biểu mẫu

4.1 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên.
 Hồ sơ Gồm có :
 Đơn đề nghị chuyển đổi. phụ lục I-2
 Điều lệ công ty
 CMND của chủ sở hữu sao y không quá 3 tháng và còn hiệu lực cấp CMND không quá 15 năm.
 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư
 Nộp lại bản gốc giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
Văn bản cam kết chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
Văn bản thoả thuận của Chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

Văn bản cam kết hoặc thoả thuận của Chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
 Giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế và thanh quyết toán hóa đơn.
 Mẫu hồ sơ chuyển đổi tham khảo tại danh sách biểu mẫu

4.2 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên
 Hồ sơ Gồm có :
 Đơn đề nghị chuyển đổi. phụ lục I-3
 Danh sách thành viên
 Điều lệ công ty
 CMND của các thành viên sao y không quá 3 tháng và còn hiệu lực cấp CMND không quá 15 năm.
 Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư
 Nộp lại bản gốc giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
 Văn bản cam kết chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 Văn bản thoả thuận của Chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 Văn bản cam kết hoặc thoả thuận của Chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
 Giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế và thanh quyết toán hóa đơn.
 Mẫu hồ sơ chuyển đổi tham khảo tại danh sách biểu mẫu